Er du samarbejdspartner?

Her kan du læse om nogle af de funktioner PPR-psykologen varertager i forhold til samarbejdet med institutionerne, og som ligger udover det konkrete sagsarbejde med indstillede børn.

Samarbejdsmøder i børnehaver

PPR-psykologen sidder fire gange om året til samarbejdsmøder med personalet i børnehaven samt med tale/hørelærerne. På disse møder giver PPR-psykologen rådgivning og vejledning i forhold til enkelte børn, som børnehaven sætter anonymt på dagsordenen.

Et barn kan tages op på et samarbejdsmøde, hvis der for eksempel er bekymring i forhold til:

  • trivsel
  • udvikling
  • adfærd/kontakt
  • socialt samspil
  • sproglig udvikling

Kompetencerådsmøder på skoler

PPR-psykologen sidder med i skolens kompetenceråd. Det er kompetencerådets formål at have overblik over hvilke klasser/elever, der behøver særlig opmærksomhed og eventuel indsats. På kompetencerådsmøderne aftales det, hvilke sager PPR skal gå ind i med henblik på at være konsulent/sparringspartner, og hvilke sager PPR skal gå ind i med henblik på at foretage en undersøgelse. Derudover står kompetencerådet også for den mere overordnede koordinering og vurdering af skolens indsats for at imødekomme de vanskeligheder, der kan komme til udtryk i forhold til et barn eller en klasse.

Åben rådgivning på skoler

Som medarbejder på en skole i Nyborg har man mulighed for at få åben rådgivning af PPR-psykologen. I den åbne rådgivning kan man få faglig sparring i forhold til specifikke problemstillinger, eller for eksempel få vendt en bekymring for et barn. Det er ikke et krav, at et barn skal være indstillet til PPR, for at en problemstilling vedrørende barnet kan tages op i den åbne rådgivning. Den åbne rådgivning kan også bruges til at få sparring på, om en bekymring for et barn skal tages op i kompetencerådet med henblik på en eventuel indstilling til PPR.

På nogle skoler, har PPR-psykologen et fast ugentligt tidspunkt for den åbne rådgivning, og på andre skoler kan man lave løbende aftaler om den åbne rådgivning med PPR-psykologen.

Netværksmøder

PPR-psykologen kan deltage i det tværfaglige samarbejde omkring et barn. Skolen kan indkalde PPR-psykologen til netværksmøder, og det er ikke et krav, at barnet er indstillet til PPR.

Supervision

PPR har mulighed for at supervisere medarbejdere i forhold til konsultative indsatser. Ved en konsultativ indsats forstås, at PPR er med til at afklare en eller flere problemstillinger, som udmøntes i en konkret indsats som evalueres løbende med PPR som sparringspartner. En konkret indsats betyder i denne sammenhæng en konkretisering af måden hvorpå lærerne/pædagogerne møder barnet, klassen, andre lærere/pædagoger, forældre eller andre samarbejdspartnere.

Derudover har institutionens ledelse mulighed for at tilkøbe supervision af for eksempel klasseteams.