Sproggruppe

Sproggruppen

 • er et intensivt specialpædagogisk tilbud for 4-6 årige børn med specifikke receptive og produktive vanskeligheder
 •  

 • har et personale med specialviden og med fokus på inklusion og på relations- og ressourceorienteret pædagogik
 •  

 • har fokus på tværfagligt arbejde i tæt samarbejde med barnets daginstitution, forældre og øvrige fagpersoner omkring barnet
 •  

Formål:

Formålet er at give en mere intensiv indsats i et struktureret samspil med god voksenopbakning og ro til fordybelse for

 • at styrke barnets sproglige færdigheder og kompetencer for kommunikation og samspil
 •  

 • at give barnet succesoplevelser med at bruge sproget og derved øge talelysten
 •  

Målgruppe: 4-6-årige børn med massive sproglige vanskeligheder. Det kan være receptive vanskeligheder ( at kunne forstå, hvad andre siger) og produktive vanskeligheder ( at kunne sige ordene rigtigt, og bruge dem rigtigt). Også børn med store specifikke produktive vanskeligheder inden for kun ét område kan optages.

Ofte er de sproglige vanskeligheder kombineret med andre vanskeligheder som f.eks. hukommelse, opmærksomhed, motorik og følelsesmæssige - og sociale vanskeligheder.

Disse børn kan have svært ved

 • at udtale ordene rigtigt
 •  

 • at bruge eller finde de rigtige ord
 •  

 • at sætte ordene i rigtig rækkefølge i sætninger
 •  

 • at forstå eller huske hvad andre siger
 •  

 • at kunne aflæse andres hensigter
 •  

Desuden kan det være hørehæmmede/CI-opererede elever, som kræver en særlig indsats for udvikling af sproget. Disse børn vil muligvis stadig have behov for særlig støtte i egen børnehave, men kan derudover have behov for perioder med en særlig indsats vedr. specifikke sproglige vanskeligheder som følge af høretabet.

Sproggruppeforløbet:

Gruppestørrelse: 4‐5 børn.

Der holdes 3 forløb årligt af 13 uger dage i ugen

Dagsprogram: Dagen i sproggruppen er opbygget som en alm. børnehavedag med sang, aktiviteter, spisning, og hvor børnene tages fra til eneundervisning, mens pædagogen laver sproglege og -aktiviteter med resten af gruppen.

Gruppens tale-hørelærer og pædagog besøger barnets dagtilbud 1 gang om måneden for at samarbejde med kontaktpædagoger og forældre om, hvordan barnet kan støttes i sprogudviklingen.

 

Bemanding: 1 pædagog og 1 talehørerlærer er tilknyttet.

 

Samarbejdet med barnets forældre og dagtilbud:

Samarbejdet med forældre og børnehave vil være en fortsættelse af eksisterende samarbejde, og vil kunne tilpasses i intensitet og længde efter behov. Daglig kontakt med forældrene foregår via barnets kommunikationsmappe, hvor et brev og/eller billeder kan fortælle om barnets dag og undervisning. Forældre og kontaktpædagog fra barnets dagtilbud kan også meddele sig og sætte fotos ind om barnets verden og oplevelser. Der afholdes møde i barnets dagtilbud ca. 1 gang om måneden, hvor forældre og kontaktpædagog deltager. Derudover kan der holdes forældresamtaler efter behov.

 

Der vil desuden ved det månedlige besøg i barnets dagtilbud være mulighed for tæt sparring og vidensdeling om f.eks. årsager til sproglige vanskeligheder, afdækning af sproglige vanskeligheder, sprogudviklende pædagogiske tiltag.

 

Tværfagligt samarbejde:

Tværfagligt samarbejde kan kun foregå med forældrenes tilladelse. Før, under og efter barnets ophold i sproggruppen, kan der være behov for samarbejde med en række samarbejdspartnere, som f.eks. pædagogisk personale fra barnets dagtilbud, lokal tale-hørelærer, psykolog, ergo-/fysioterapeut, sagsbehandler, støttepædagog eller evt. repræsentant fra kommende dag- eller skoletilbud. Samarbejdet kan være en gensidig orientering og sparring om barnets kompetencer og vanskeligheder, og om hvilke tiltag der bedst gavner hele barnets forsatte udvikling.

 

Indstilling og Visitation:

Hvis barnet har massive sproglige vanskeligheder og den lokale tale-hørelærer vurderer, at der er behov for en mere intensiv indsats end den tale-hørelæreren og de øvrige voksne omkring barnet kan yde, indstilles barnet af den lokale tale-hørelærer i samarbejde med barnets daginstitution og forældrene. Der benyttes et indstillingsskema til "Sproggruppen i Nyborg"

 

Sidst opdateret 07. juli 2015