Børn og unge med skilte forældre

Børn og unge med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår. Vi ved fra forskning, at det kan give udfordringer i opvæksten.

Selv i familier, hvor en skilsmisse sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre næsten altid være forbundet med sorg. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene om at kunne tilpasse sig.

Ingen skilsmisser er ens, og hvert barn har sit eget perspektiv på forældrenes skilsmisse. Derfor er det også forskellige problemstillinger, der fylder hos børnene. Undersøgelser viser dog, at mange børn og unge især er optagede af:

  • Savn
  • Ansvar
  • Hvis forældrene er uvenner
  • Skiftedagen
  • To hjem
  • Ny familie
  • Søvn
  • Den dag jeg fik det at vide

Mange børn beskriver, at de føler sig alene med deres tanker og følelser i forhold til skilsmissen. Det kan derfor være en god hjælp for børn og unge at have et rum, hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, og hvor de kan snakke om de ting, de går og tænker på, samt lytte til andre børns tanker og følelser.

Hvad består forløbet af?

Børnegrupper er samtalegrupper for 6-8 jævnaldrende børn med skilte forældre, som mødes 6-7 gange over en periode på omkring tre måneder. 
Ved hver gruppegang møder børnene/de unge en tryg og genkendelig ramme, hvor de sammen med børnegruppelederen taler om forskellige temaer, der erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre. Børnegruppelederne er certificerede ved Center for Familieudvikling og børnegrupperne vil tage afsæt i den struktur, som Center for Familieudvikling har udviklet. 
Børnegruppen er et sted, hvor barnet eller den unge får mulighed for at føle sig genkendt i de tanker og følelser, de måske tumler med. Mødet med jævnaldrende i en lignende situation kan give oplevelsen af identifikation, tryghed, fællesskab og evne til at handle i eget liv. Børnene i gruppen informeres både om tavshedspligt og tavshedsret. 
Gruppen vil kunne bidrage til, at barnet får mere overskud og ro til at koncentrere sig om skolen og andre vigtige ting i opvæksten. 

Forældremøder

Et børnegruppeforløb i Nyborg Kommune er en familieindsats. Der afholdes et forældremøde for alle forældre halvvejs i forløbet, samt et forældremøde efter endt forløb. Der vil på de to møder være fokus på generel viden om børns udfordringer og hvordan man som forældre kan støtte børnene i en svær tid. Det er en forudsætning for barnets deltagelse i gruppen, at I som forældre deltager i forældremøderne, da der er videnskabelig erfaring for, at forældres involvering i forløbet har stor betydning for, hvad børnene får ud af det. 

Hvilke børn henvender børnegruppen sig til?

Som udgangspunkt kan alle børn med skilte forældre deltage, uanset hvor længe siden forældrenes brud er sket. Det centrale er, at skilsmissen eller livet med skilte forældre vurderes at være den primære årsag til, at barnet kan have glæde af at deltage i gruppen. Hvis der er andre forhold indblandet, f.eks. misbrug eller vold i hjemmet, psykisk sygdom, mobning eller lignende, vil det være en faglig vurdering fra sag til sag, om vores børnegrupper er det rigtige tilbud, og vi vil muligvis henvise til andre indsatser.

Hvordan kan en børnegruppe støtte mit barn?

En skilsmisse er en livsomvæltning for børn, som både indebærer et tab af familien, som de kender den, og oplevelser af at se deres forældre i krise og i eventuel konflikt. Herudover sker der også en masse forandringer i børnenes konkrete hverdag, f.eks. det at skulle flytte, evt. skoleskift, altid at være væk fra en af forældrene osv. Skilsmissen sætter altså mange tanker og følelser i gang hos børnene, som kan være svære og føles ubehagelige at gå rundt med selv.
Nogle børn synes, at det kan være svært at tale med forældrene om deres følelser forbundet med skilsmissen, fordi de er bange for at gøre dem kede af det, vrede eller skuffede. De kan også frygte, at deres følelser skaber mere konflikt. Derfor kan mange børn have en oplevelse af at være ret alene med det, der er svært. I en børnegruppe tilbyder vi børnene et rum, hvor de sammen med neutrale voksne og andre børn kan få talt om alt det, der fylder ift. skilsmissen, uden at de skal bekymre sig om forældrenes reaktioner. Ved at høre andre børns fortællinger får børnene lov til at opdage, at deres tanker og følelser er helt normale. Desuden kan de gennem andres fortællinger blive klogere på sig selv og lære at sætte ord på det, de selv føler men ikke har haft ord for før. Børnene ender tit med at give hinanden gode råd og støttes dermed til at håndtere den livssituation, de er i.
På lang sigt vil barnets trivsel dog i høj grad afhænge af forældrenes evne til at værne om et godt samarbejdsklima og være opmærksomme på at give plads til barnets oplevelser og perspektiv.

Er børnegrupper tilstrækkelig hjælp til børnene?

Et børnegruppeforløb vil i mange tilfælde være tilstrækkelig støtte. Det gælder især, når forældrene har fået bearbejdet deres egne følelser omkring skilsmissen og har fået skabt en god samarbejdsrelation til hinanden – sådan at det følelsesmæssige overskud til at kunne støtte op om børnenes svære følelser er tilstrækkeligt stort.
Hvis børn lever i konfliktfyldte skilsmisser, vil et børnegruppeforløb for en periode være et frirum for barnet, hvor han/hun kan opleve følelsesmæssig støtte. På længere sigt vil forløbet dog ikke kunne sikre en sund trivsel for barnet. Her vil det være nødvendigt, at der også arbejdes med forældrenes egen proces og samarbejde.

Praktisk information

En børnegruppe består af 6-8 jævnaldrende børn eller unge og 1-2 børnegruppeledere, der mødes hver anden uge i 2 timer. Et børnegruppeforløb strækker sig over 6-7 mødegang over en periode på omkring tre måneder. Det er vigtigt, at børnene/de unge kan deltage i alle mødegangene og at begge forældre deltager i de to forældremøder. 
Vi arbejder ud fra princippet om tavshedspligt og tavshedsret. 
Det forventes, at der opstartes to grupper i september 2021. En gruppe for børn i 1.-3. klasse og en gruppe for børn i 4.-6. klasse. 
Grupperne mødes hver anden onsdag, kl. 13.30 på Danehofskolen, Ringvej 1, 5800 Nyborg. 
Det er gratis at deltage.
Gruppen ledes af en psykolog og en familieterapeut fra Familiehuset, som begge er certificerede til at afvikle grupper for børn og unge med skilte forældre. 

Visitation/tilmelding

Forud for at barnet bliver tilmeldt forløbet foregår en visitationsproces. I visitationsprocessen afklares det, om gruppen er det rigtige tilbud for dit barn.
Visitationsprocessen omfatter, at forældrene kontakter en af de to behandlere (oplyst nedenfor) for en kort samtale. Her vurderes det, om barnet kan være en relevant kandidat til forløbet. Hvis det er tilfældet, bliver barnet skrevet op, hvorefter familien i august eller start september vil blive inviteret til en forsamtale. Efter forsamtalen får forældrene en endelig tilbagemelding på, om barnet og familien vurderes at kunne profitere af et forløb i gruppen, hvortil barnet får tilbudt en plads, hvis det vurderes som det rigtige tilbud. 

Gruppelederne der varetager visiation og afholder forløbene er:

Rose Marie Teyken, psykolog 
Martin Kromann, familiebehandler
Linda Larsson, familiebehandler

Har du spørgsmål kan du kontakte gruppelederne på boernegruppe@nyborg.dk

* Meget af ovenstående tekst kommer fra Center for Familieudvikling, som vi samarbejder med.

 

 

Sidst opdateret 23. november 2021